2019-11-05 09:06:44

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PREHRANE SREDNJOŠKOLACA

Gospodarska škola Varaždin

Varaždin 4. 11. 2019.

OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA SUFINANCIRANJE PREHRANE SREDNJOŠKOLACA

Varaždinska županija pokrenula je projekt sufinanciranja prehrane srednjoškolaca.

Pravo na sufinanciranje školske prehrane ostvaruju isključivo učenici čiji roditelji/staratelji posjeduju Rješenje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2019. godine kojim je utvrđeno da ostvaruju pravo na dječji doplatak, budući da prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% proračunske osnovice od 543,14 kn i da time spadaju u prvu cenzusnu grupu  - doplatak za djecu određen u svoti od 299,34 kn, odnosno: 374,18 kn za dijete s oštećenjem zdravlja, bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata, nepoznatog prebivališta, potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost te za korisnike koji pravo ostvaruju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; 344,24 kn za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost; 831,50 kn  za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim ili teškim invaliditetom).

Uz podneseni zahtjev, pravo na su sufinanciranje školske prehrane učenici dokazuju priloženim Rješenjem o pravu na doplatak za djecu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz 2019. godine ili Potvrdom o isplaćenom doplatku za djecu na kojoj se jasno vidi visina dječjeg doplatka za prijavljenog učenika. Zahtjeve i dokumentaciju učenici podnose u svojoj srednjoj školi razredniku najkasnije do 29. 11. 2019. godine.

Javni poziv i obrazac zahtjeva nalaze se na web stranici Gospodarske škole Varaždin.

Ravnateljica:

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat.


Gospodarska škola Varaždin